Current Issue
JOURNAL OF GASTRONOMY, HOSPITALITY AND TRAVEL
Volume 6, Issue 3, 2023
ISSN: 2619-9548
Field: Gastronomy, Hospitality, Travel, Recreation, Tourism and Tourism Education
Type: Peer - Reviewed Journal
Publish Period: Quarterly in Year and Online

Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel has started to be indexed in TR DİZİN as of 2020. Therefore, authors should present a "report of conformity to research ethics" at the same time as the manuscript submission. The ethics report requirement is only for research articles. Conformity of ethics rules should also be indicated in the manuscript. The report of conformity to ethics rules of research can be acquired from the ethics committees of universities. 

TURİST DENEYİMİ VE HAFIZASININ DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ: SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURU OLAN GELENEKSEL SOHBET TOPLANTILARI ÖRNEĞİ (THE EFFECT OF TOURIST EXPERIENCE AND MEMORY ON BEHAVIORAL INTENTION: EXAMPLE OF TRADITIONAL CONVERSATION MEETINGS WIT
Pages 477-489
Ahmet Baytok, Berkan Başar
BAĞCILIK VE TURİZM KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES CONDUCTED ON VITICULTURE AND TOURISM)
Pages 490-504
Besim Karabulut, Suat Akyürek
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE VE İNOVASYONUN ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ (THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL AND INNOVATION ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN THE AVIATION SECTOR)
Pages 505-514
Nil Konyalılar
ERİŞİLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA VEGAN VE VEJETARYEN TÜKETİCİLER (VEGAN AND VEGETARIAN CONSUMERS WITHIN THE SCOPE OF ACCESSIBLE TOURISM)
Pages 515-528
Aziz Kara, Yasin Bilim
OTEL ÇALIŞANLARININ İSRAFA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI: KONYA ÖRNEĞİ (APPROACHES TO WASTE OF HOTEL EMPLOYEES: THE CASE OF KONYA)
Pages 529-541
Yeliz Pekerşen, Mehmet Mert Paslı, Murat Takkacıgil
TÜRKİYE’DE ŞARAP PROFESYONELİ OLMAYA YÖNELİK ALINABİLECEK SERTİFİKA EĞİTİMLERİ (CERTIFICATE TRAININGS TO BECOME A WINE PROFESSIONAL IN TURKEY)
Pages 542-557
Öznur Cumhur, Aysu Altaş
EVALUATION OF THE TRAVEL MOTIVATIONS OF GASTRONOMY TOURISTS FROM THE PERSPECTIVE OF TOURIST GUIDES
Pages 558-577
Ezgi Kırıcı Tekeli, İrem Bozkurt
GASTRONOMİ TURİZMİNDE ETNİK RESTORANLAR (ETHNIC RESTAURANTS İN GASTRONOMY TOURISM)
Pages 578-587
Bülent Aydın
OLTALAMA SALDIRILARININ YENİ HEDEFİ OTEL WEB SİTELERİ (HOTEL WEBSITES ARE THE NEW TARGET OF PHISHING ATTACKS)
Pages 588-606
Senem Yazıcı Yılmaz, Eda Avcı
CONSUMER EXPECTATIONS ABOUT THE SERVICE QUALIFICATION OF RESTAURANTS DURING THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC: A RESEARCH IN KONYA
Pages 607-619
Yeliz Pekerşen, Bayram Kanca, Tevfik Sezen
TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ İŞARETLİ TATLILARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (AN ASSESSMENT ON THE CURRENT STATUS OF TURKEY'S GEOGRAPHICAL INDICATION CERTIFICATED DESSERTS)
Pages 620-630
İbrahim Çekiç
YEREL MUTFAĞA ÖZGÜ NİTELİKLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR METAFOR ÇALIŞMASI: ALANYA ÖRNEĞİ (A METAPHOR STUDY ON THE DETERMINATION OF LOCAL CUISINE CHARACTERISTICS: A CASE STUDY IN ALANYA)
Pages 631-639
Mevlüt Uyar
TURİZM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON REKLAMLARINA YÖNELİK ETİK ALGILARININ NCELENMESİ (ETHICAL PERCEPTIONS OF TOURISM STUDENTS REGARDING TELEVISION ADVERTISEMENTS EXAMINATION)
Pages 640-650
Züleyhan Baran
ANALYSIS OF MEDIA COVERAGES TOWARDS THE EFFECTS OF COVID-19 IN TOURISM: THE CASE OF TURKEY
Pages 651-660
Ali İnanır
TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE SUSAM VE SUSAM YAĞI (SESAME AND SESAME OIL IN TURKISH CUISINE CULTURE)
Pages 661-667
Mehmet Kabacık, Ebru Tanrıverdi
FESTİVALLERİN YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (A RESEARCH ON THE EFFECTS OF FESTIVALS ON LOCAL PEOPLE)
Pages 668-679
Gürkan Alagöz, Muhammed Taş
GIDA TİKSİNMESİ VE YENİ YİYECEKLERİ DENEME KORKUSU KAVRAMLARININ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ (DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN FOOD DISGUST AND FOOD NEOPHOBIA)
Pages 680-701
Göksel Kemal Girgin, Karahan Arslan
KAPADOKYA BÖLGESİ’NİN JEOTURİZM AÇISINDAN MEVCUT DURUMUNUN BELİRLENMESİ (DETERMINING THE CURRENT SITUATION OF THE CAPPADOCIA REGION IN TERMS OF GEOTOURISM)
Pages 702-709
Şule Ardıç Yetiş
SİNEMADA SOSYAL SINIF OLGUSUNUN YEMEK ÜZERİNDEN AKTARIMI: SNOWPIERCER FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ (THE TRANSFERENCE OF SOCIAL CLASS IN CINEMA THROUGH FOOD: A SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF SNOWPIERCER'S FILM)
Pages 710-723
Merve Uçkan Çakır, Çinuçen Okat, Pelin Koç
TURİZMDE ÇEKİCİLİK PLANLAMASI İÇİN KİTLESEL İLETİŞİM MODELLEMESİ (MASS COMMUNICATION MODELING FOR ATTRACTION PLANNING IN TOURISM)
Pages 724-737
Hasan Ali Erdoğan, Aynur Gülenç Birsen
EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF TOURISM TYPES
Pages 738-753
Özge Güdü Demirbulat
DIŞARIDA YEMEK YEME AMAÇLARINDA SOSYAL GÖRÜNÜRLÜĞÜN ETKİSİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ (THE EFFECT OF SOCIAL VISIBILITY ON THE PURPOSE OF EATING OUT: THE CASE OF ÇANAKKALE)
Pages 754-768
Salih Çakıcı, Ayşe Sünnetçioğlu
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK PAZARLAMASINDA ÇEVRİMİÇİ HİZMET DENEYİMİNİN İNCELENMESİ (EXAMINING ONLINE SERVICE EXPERIENCE IN AUGMENTED REALITY MARKETING)
Pages 769-784
Kazım Dağ, Aziz Bükey, Özlem Altunöz
ORGANİK YİYECEKLERİN PAZARLANMASI: BİBLİOMETRİK ANALİZ (BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF MARKETING ORGANIC FOOD)
Pages 785-798
Serkan Gün, Gül Damla Kılıç
KIRSAL TURİZM FAALİYETLERİNİN YÖRE HALKININ EKONOMİK REFAHINA ETKİSİ: ISPARTA KUYUCAK ÖRNEĞİ (THE EFFECT OF RURAL TOURISM ACTIVITIES ON THE ECONOMIC WELFARE OF THE LOCAL PEOPLE: THE CASE OF ISPARTA KUYUCAK)
Pages 799-818
Yusuf Çuhadar, İnci Oya Coşkun
KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA ALGILANAN OTANTİKLİĞİN DESTİNASYON SADAKATİNE ETKİSİNDE SEYAHAT MOTİVASYONUNUN ROLÜ (THE ROLE OF TRAVEL MOTIVATION IN THE EFFECT OF PERCEIVED AUTHENTICITY IN CULTURAL HERITAGE SITES ON DESTINATION LOYALTY)
Pages 819-842
Şerife Üsküdar, Saadet Pınar Temizkan
KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (THE EFFECT OF INSTITUTIONALIZATION LEVEL ON COMPETITIVE ADVANTAGE: A RESEARCH ON HOTEL BUSINESSES)
Pages 843-852
Hilal Erturhan Işkın
TURİSTLERİN DESTİNASYONLARA SEYAHAT KARARLARINDA KRİZLERİN ETKİSİ (THE EFFECT OF CRISES ON TOURISTS TRAVEL DECISIONS TO DESTINATIONS)
Pages 853-870
Işıl Cankül, Gökçe Yüksek
DESTİNASYON PAZARLAMASINDA EDEBİYATIN ROLÜ (THE ROLE OF LITERATURE IN DESTINATION MARKETING)
Pages 871-879
Fırat Çiftçi, Hakan Yılmaz
COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DE FARKLI TURİZM ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN GOOGLE-TRENDS VERİLERİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ (AN INVESTIGATION OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON DIFFERENT TYPES OF TOURISM IN TURKEY THROUGH GOOGLE-TRENDS DATA)
Pages 880-898
Halide Gerenaz, Hakan Yılmaz
TURİZMDE METALAŞMANIN İZİNİ SÜRMEK: İLGİLİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (TRACKING COMMODIFICATION IN TOURISM: AN ASSESSMENT ON RELATED STUDIES)
Pages 899-931
Murat Çuhadar, Sevinj Isayeva Aksoy
Eskişehir Web Tasarım